Bài tập vật lý 8 sbt trang 2723 năm 2024

Giải bài 27.1 trang 74 sách bài tập Vật lí 8. Hai hòn bi thép A và B giống hệt nhau được treo vào hai sợi dây có chiều dài như nhau.

Xem lời giải

Giải bài 26.3 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg.

Đề bài

Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hỏa cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu tỏa ra làm nóng nước và ấm.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106 J/kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \( Q=mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Nước: V1 \= 2 lít nước ↔ m1 \= 2kg; t1 \= 20; c1 \= 4200J/kg.K

Ấm: m2 = 0,5kg; c2 = 880J/kg.K; Đun sôi t = 100

Bếp dầu hỏa: q = 44.106 J/kg; H = 30%

Lượng dầu m = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần đế đun nóng nước

Q1 = m1C1(t2 - t1) = 2.4200(100 - 20) = 672 000J

Nhiệt lượng cần đế đun nóng ấm

Q2 = m2C2(t2 - t1) = 0,5.880.(100 - 20) = 35 200 J

Nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra để đun nóng ấm và nước:

Q = Q1+ Q2 = 707 200J

Tổng nhiệt lượng do dầu tỏa ra:

\({Q_{tp}} = {\dfrac{100}{30}}Q = {\dfrac{100}{30}}.707200 = 2357333J\)

Vì Qtp = m.q nên \(m = {\dfrac{Q_{tp}}{q}} = {\dfrac{2357333}{44.10^6}} \approx 0,05kg\)

  • Bài 26.4 trang 72 SBT Vật lí 8 Giải bài 26.4 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa?
  • Bài 26.5 trang 72 SBT Vật lí 8 Giải bài 26.5 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C.
  • Bài 26.6 trang 72 SBT Vật lí 8 Giải bài 26.6 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ?
  • Bài 26.7 trang 72 SBT Vật lí 8 Giải bài 26.7 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết: Bài 26.8 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.8 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là: