Bộ đề toán lớp 2 giua học kỳ 2 năm 2024

 • 1. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 1 ĐỀ SỐ 1 Phần I: Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. 2 dm = ……………… A. 2cm B. 20cm C. 200cm D. 50cm 2. 38 + 2 = ………………… A. 54 B. 50 C. 58 D. 40 3. Số liền trước của 99 là: A. 97 B. 98 C. 99 D. 100 4. 16kg + 3kg = ……………kg A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg 5. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: A. 90 B. 100 C. 99 D. 89 6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là: A. 4 B. 9 C. 6 D. 5 7. 18l + 6l – 4l = …………l A. 20l B. 38l C. 8l D. 30l 8. 37 – 12 = ……………. A. 35 B. 25 C. 26 D. 49 Phần II: Tự luận 1. Đặt tính rồi tính: a. 26 + 46 b. 35 + 25 c. 18 + 37 d. 46 + 33
 • 2. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 2 2. Số? (2 điểm) a) + 22 + 6 + 25 + 30 b) 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 68kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 14kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam gạo? Bài giải 4. Tìm x, biết: x + 12 = 53 78 – x = 15 5 7 35
 • 3. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 3 ĐỀ SỐ 2 Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 80; 82;….;….;…..;….; 92 b/ 77;….;…..; 69;….;…; Câu 2: Tính 7 + 8 = …….. 9 + 5 = ………. . 18 + 4 = ……… 9 + 4 =….. Câu 3: Đặt tính rồi tính 27 + 15 50 + 9 25 + 14 19 + 6 Câu 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm 9 + 9…….19 2 + 9…….9 + 2 40 + 4……44 25 + 5……..20 Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 24 + 15 = 39 42 + 15 = 75 60 + 3 = 90 35 + 25 = 60 Câu 6: Hình bên có: ……… hình tam giác ……… hình tứ giác Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3dm = ……… cm 40cm = …….. dm 1dm = ………cm 80cm = ……...dm Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Bài giải
 • 4. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 4 ĐỀ SỐ 3 Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a, Số liền sau số 99 là: A. 98 B. 100 C. 101 b. 75 + 4 = ? A. 79 B. 78 C. 80 c, 8dm = ….cm A. 800 B. 8 C. 80 d, 75 – 50 = ? A. 35 B. 70 C. 25 e, 57kg + 12 kg = ?kg A. 59 B. 69 C. 96 g, > 50. Số điền vào ô trống là: A. 60 B. 30 C. 40 Bài 2: Đặt tính rồi tính 58 + 15 15 + 29 48 + 29 55 + 14 Bài 3: Tính 40 – 20 + 24 = ……. 38kg + 14kg = ……….. 36 + 12 – 10 = ……. 26kg + 32kg = ……….. Bài 4: Điền dấu >, < , = 16 + 25 ….. 25 + 16 31 + 10 ……50 – 20 43 – 32 ….. 20 56 …… 20 + 36 Bài 5: Số ? 1dm = …….cm 30cm = ……dm 55dm = …….cm 80cm = ……dm Bài 6: Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Bài làm
 • 5. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 5 Bài 6: Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? Bài làm Bài 7: Hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng để có 3 hình chữ nhật và 4 hình tam giác. Bài 8: Hình vẽ bên có …….hình chữ nhật
 • 6. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 6 ĐỀ SỐ 4 Phần 1: Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là: A. 10; 20; 30; 50 B. 10 ; 20; 30; 40 C. 0; 10; 20; 30 D. 20; 10; 30; 50 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự: 79 ; …….. ; …….. ; 85 là: A. 81; 82 B. 80; 81 C. 80; 84 D. 81 ; 83 3. Hình vẽ bên có: A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác 4. 80cm = ….. dm . Số thích hợp viết vào chỗ …… là: A. 80 B. 80 C. 800 D. 8 5. Trong bến có 47 chiếc xe ô tô. Có 17 chiếc rời bến. Số xe ô tô còn lại trong bến là: A. 20 chiếc B. 96 chiếc C. 30 chiếc D. 26 chiếc 6. 50cm …… 5dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. > B. < C. = Phần 2: Tự luận Bài 1: Đặt tính rồi tính 5 + 68 89 - 47 38 + 27 79 + 16 Bài 2: Tính 90kg - 20kg + 16 kg 37cm + 15cm
 • 7. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 7 Bài 3: Tìm Y 44 + Y = 69 Y + 17 = 79 Bài 4: Thùng thứ nhất chứa 45 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu? Bài giải Bài 5: Số nào ? A. B. 8 1 1 5 4 5 1 4 6
 • 8. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 8 ĐỀ SỐ 5 I. Phần trắc nghiệm: 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: A. 99 B. 89 C. 98 2. Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính 49 < … <51 là: A. 50 B. 51 C. 52 3. Kết quả của phép tính: 76 + 22 - 57 = ? là: A. 14 B. 41 C. 31 4.Việt cho Nam 16 quyển vở, số vở Việt còn lại 22 quyển vở. Hỏi lúc đầu Việt có mấy quyển vở? A. 6 B. 38 C. 28 5. Cách viết nào đúng: A. 1dm = 10cm B. 1dm = 100 cm C. 1dm = 1000cm 6. Hình vẽ bên có mấy hình chữ nhật: A. 1 B. 2 C. 3 II.Phần tự luận Bài 1: Đặt tính rồi tính: 5 + 7 28 + 5 56 + 28 43 + 24 Bài 2: Tính 81kg + 6kg =….. kg 45kg - 10kg =….kg 3dm 7cm = …. cm 69cm = …. dm ….cm Bài 3: Bạn Mai có một tá và 5 bút chì, bạn Hùng có ít hơn bạn Mai 2 bút chì. Hỏi bạn Hùng có mấy cái bút chì? Bài giải Bài 4: Ở hình bên có: Số hình tam giác: …. hình. Số hình tứ giác: …. hình
 • 9. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 9 + 21 + 12 + 19 - 18 ĐỀ SỐ 6 Bài 1. Đặt tính rồi tính a. 19 + 8 b. 25 + 18 c. 27 + 73 d. 17 + 39 Bài 2 . Điền số thích hợp vào chỗ trống ; Bài 3. a. Số liền sau của 32 là ……… b. Số liền trước của 73 là…….. c. Số liền sau của 99 là ……… d. Số liền trước của 100 là …… Bài 4. Số: a. 8dm = …..cm b. 40cm = ……dm c) 6dm 2cm = …… cm Bài 5. Trong hình vẽ bên a. Có ………… hình tam giác b. Có …………. hình tứ giác Bài 6. Mai có 25 bông hoa, Lan có nhiều hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa? 15 14
 • 10. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 10 ĐỀ SỐ 7 A. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Câu 1: Số 25 đọc là: A. Hai mươi năm B. Hai mươi nhăm. C. Hai lăm D. Hai mươi lăm. Câu 2: Các số: 33; 54; 45; 28 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 33; 54; 45; 28 B. 28; 33; 45; 54 C. 33; 28; 54; 45 D. 28; 33; 54; 45 Câu 3: Hình vẽ dưới đây có mấy đoạn thẳng: A. Có 3 đoạn thẳng B. Có 4 đoạn thẳng C. Có 5 đoạn thẳng D. Có 6 đoạn thẳng B. Phần tự luận: Câu 1: Đặt tính rồi tính: 19 + 45 61 + 9 69 – 28 33 – 16 Câu 2: Điền dấu (> ; <; = ) vào chỗ chấm. 15 + 7 ……..35 – 13 8 + 7 – 5 ………11 ……………………. …………………… 18 + 24 …….. 25 + 15 8 + 19 – 7 ……..21 ……………………. …………………… Câu 3: Thùng thứ nhất đựng được 68 lít dầu nhưng lại ít hơn thùng thứ hai 7 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít dầu? Bài giải Câu 4: Tìm các số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 8. M N P Q
 • 11. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 11 ĐỀ SỐ 8 Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: a, Viết các số 43; 64; 45; 38 theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 43; 64; 45; 38 B. 38; 43; 45; 64 C. 43; 38; 64; 45 D. 38; 43; 64; 45 b, Số lớn hơn 86 và bé hơn 88 là: A. 85 B. 86 C. 87 D. 89 Câu 2 . Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng a, Phép tính: 75kg + 2kg có kết quả là: A. 77 B. 95 C. 77kg D. 95kg b, Trong kho có 55 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Số ghế trong kho còn lại là: A. 79 cái ghế B. 31 cái ghế C. 30 cái ghế D. 13 cái ghế Câu 3. Đặt tính rồi tính: 18 + 24 45 + 37 29 + 62 42 + 39 Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng Hình bên có: A. 2 hình tam giác B. 3 hình tam giác. C. 4 hình tam giác. Câu 5. Một cửa hàng lần đầu bán được 38 lít dầu, lần sau bán được 22 lít dầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu? Bài giải
 • 12. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 12 ĐỀ SỐ 9 PHẦN I - TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào đáp án đúng a) Số 95 đọc là: A. Chín năm B. Chín lăm C. Chín mươi năm D. Chín mươi lăm b) 57 ki-lô-gam viết là: A. 57 B. 75 kg C. 57 kg D. 75 c) Số liền trước số nhỏ nhất có ba chữ số là: A. 99 B. 100 C. 9 D. 11 d) 100 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây? A. 42 và 68 B. 55 và 45 C. 19 và 91 D. 47 và 33 e) Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? A. 4 tam giác B. 10 tam giác C. 9 tam giác D. 8 tam giác g) Na có 27 viên bi, Bông có ít hơn Na 4 viên bi. Vậy Bông có: A. 23 viên bi B. 31 viên bi C. 13 viên bi D. 30 viên bi PHẦN II - TỰ LUẬN Bài 1. Đặt tính rồi tính 75 + 13 24 + 31 56 – 30 87 – 14 Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 7dm = … cm 70 cm =…… dm 1dm 6cm =…….cm 33 cm = …..dm …..cm Bài 3. Thùng thứ nhất đựng 52 lí nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước? Bài 4. Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5kg . Làm thế nào cân được 4kg gạo qua một lần cân ?
 • 13. triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -***---- ÔN GIỮA KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2. Liên hệ | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 2 theo chuyên đề, tài liệu luyện thi Vioympic, tài liệu ôn Trạng nguyên TV 13 ĐỀ SỐ 10 Câu 1. Số lẻ bé nhất có hai chữ số là: A. 01 B. 10 C. 11 D. 13 Câu 2. Số tròn chục liền sau của 72 là: A. 70 B. 73 C. 80 D. 71 Câu 3. Kết quả của phép tính: 5 + 28 là: A. 23 B. 73 C. 78 D. 33 Câu 4. Hình vẽ dưới đây có: Câu 5. Đặt tính rồi tính 52 + 34 76+ 9 68 + 32 57 - 43 Câu 6. Tính 45kg + 4kg - 5kg 74kg - 8kg + 13kg Câu 7. Điền dấu thích hợp vào ô trống (<; >; =) 16 + 73 61 + 18 35 + 6 41 Câu 8. Tổ Một nhặt được 39 kg giấy vụn. Tổ Hai nhặt được ít hơn tổ Một 15 kg. Hỏi tổ Hai nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? Bài giải Câu 9 Viết tất cả các số hai chữ số khác nhau mà tổng của hai chữ số bằng 6. A. 2 hình chữ nhật B. 3 hình chữ nhật C. 4 Hình chữ nhật