Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xca6d678e74f553f0e59cccc03ae644a3c2c5ee7d 47 0 04:00 29/11/2023

Token Planet Token có mã ký hiệu là PLANET hoạt động trên nền tảng bsc. PLANET/PLANET đã thực hiện 330 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,253.94 USD (355.11 ETH)

bsc0x178fbe1cf4775fbdb9756d6349195a05799c0fe5 53 0 04:00 29/11/2023

Token SPENT có mã ký hiệu là SPENT hoạt động trên nền tảng bsc. SPENT/SPENT đã thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,866.86 USD (365.36 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 49 0 04:00 29/11/2023

Token DOGEKILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH đã thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,637.83 USD (32.94 ETH)

bsc0xfc8774321ee4586af183baca95a8793530056353 40 0 04:00 29/11/2023

Token LONG có mã ký hiệu là LONG hoạt động trên nền tảng bsc. LONG/LONG đã thực hiện 1,459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,581.57 USD (579.47 ETH)

eth0xed328e9c1179a30ddc1e7595e036aed8760c22af 49 0 04:00 29/11/2023

Token Metacade có mã ký hiệu là MCADE hoạt động trên nền tảng eth. Metacade/MCADE đã thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 520,180.41 USD (256.01 ETH)

eth0xa62894d5196bc44e4c3978400ad07e7b30352372 34 0 04:00 29/11/2023

Token X có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X/X đã thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,541.90 USD (26.28 ETH)

eth0xeca82185adce47f39c684352b0439f030f860318 51 0 04:00 29/11/2023

Token PERL eco có mã ký hiệu là PERL hoạt động trên nền tảng eth. Perlin/PERL đã thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,990.10 USD (24.30 ETH)

bsc0x69a87c8788d4a48c1362b3b357d0e6b59c11d93f 51 0 04:00 29/11/2023

Token ORBOFI có mã ký hiệu là OBI hoạt động trên nền tảng bsc. ORBOFI/OBI đã thực hiện 353 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,043.07 USD (223.68 ETH)

avalanche0xc7198437980c041c805a1edcba50c1ce5db95118 45 0 04:00 29/11/2023

Token Tether USD có mã ký hiệu là USDT.e hoạt động trên nền tảng avalanche. Tether USD/USDT.e đã thực hiện 2,040 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,210,649.73 USD (60,028.98 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 40 0 04:00 29/11/2023

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO đã thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 566,716.89 USD (275.61 ETH)

avalanche0xd402298a793948698b9a63311404fbbee944eafd 47 0 04:00 29/11/2023

Token SHRAPToken có mã ký hiệu là SHRAP hoạt động trên nền tảng avalanche. SHRAPToken/SHRAP đã thực hiện 4,216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,244,501.48 USD (109,673.72 ETH)

polygon0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063 59 0 04:00 29/11/2023

Token Dai - PoS có mã ký hiệu là DAI hoạt động trên nền tảng polygon. (PoS) Dai Stablecoin/DAI đã thực hiện 5,415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,901,652.29 USD (6,619,294.78 ETH)

eth0x30d20208d987713f46dfd34ef128bb16c404d10f 40 0 04:00 29/11/2023

Token Stader có mã ký hiệu là SD hoạt động trên nền tảng eth. Stader/SD đã thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,737.44 USD (31.49 ETH)

eth0xa704662ecb62be83f88ca1a3b5277a381cb32dce 48 0 04:00 29/11/2023

Token Bee Tools có mã ký hiệu là BUZZ hoạt động trên nền tảng eth. Bee Tools/BUZZ đã thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,773.56 USD (23.46 ETH)

eth0xf05e58fcea29ab4da01a495140b349f8410ba904 38 0 04:00 29/11/2023

Token CLever CVX có mã ký hiệu là clevCVX hoạt động trên nền tảng eth. CLever CVX/clevCVX đã thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,354.58 USD (34.97 ETH)

eth0xa89b728708be04f57c7a33c6f790b6f077298e26 33 0 04:00 29/11/2023

Token ReptilianZuckerBidenBartcoin có mã ký hiệu là BART hoạt động trên nền tảng eth. ReptilianZuckerBidenBartcoin/BART đã thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,730.34 USD (58.94 ETH)

eth0xfeef77d3f69374f66429c91d732a244f074bdf74 57 0 04:00 29/11/2023

Token Convex FXS có mã ký hiệu là cvxFXS hoạt động trên nền tảng eth. Convex FXS/cvxFXS đã thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 289,169.01 USD (142.13 ETH)

eth0x571e21a545842c6ce596663cda5caa8196ac1c7a 42 0 04:00 29/11/2023

Token Champignons of Arborethia có mã ký hiệu là CHAMPZ hoạt động trên nền tảng eth. Champignons of Arborethia/CHAMPZ đã thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,511.50 USD (32.24 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 39 0 04:00 29/11/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW đã thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 508,450.14 USD (249.92 ETH)

eth0x6fdb90535c09b82825e38d41edf5e66211d4b442 43 0 04:00 29/11/2023

Token Yield Magnet có mã ký hiệu là MAGNET hoạt động trên nền tảng eth. Yield Magnet/MAGNET đã thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,980.25 USD (23.22 ETH)