Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0xde903e2712288a1da82942dddf2c20529565ac30 1 0 23:00 21/03/2023

Token Swapr có mã ký hiệu là SWPR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Swapr/SWPR thực hiện 817 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,387.00 USD (99.87 ETH)

bsc0xf339e8c294046e6e7ef6ad4f6fa9e202b59b556b 1 0 23:00 21/03/2023

Token Battle of Guardians Share có mã ký hiệu là BGS hoạt động trên nền tảng bsc. Battle of Guardians Share/BGS thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,978.95 USD (220.04 ETH)

eth0x73c69d24ad28e2d43d03cbf35f79fe26ebde1011 1 0 23:00 21/03/2023

Token Archimedes Finance có mã ký hiệu là ARCH hoạt động trên nền tảng eth. ARCH/ARCH thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,706.60 USD (136.20 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 23:00 21/03/2023

Token Vesta Finance có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 1,790 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,306,165.87 USD (1,274.87 ETH)

arbitrum0xd2568accd10a4c98e87c44e9920360031ad89fcb 1 0 23:00 21/03/2023

Token 3xcalibur Ecosystem Token có mã ký hiệu là XCAL hoạt động trên nền tảng arbitrum. 3xcalibur Ecosystem Token/XCAL thực hiện 731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 377,552.33 USD (209.97 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 23:00 21/03/2023

Token Hamachi Finance có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 1,634 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,109,416.00 USD (1,201.58 ETH)

eth0x76306f029f8f99effe509534037ba7030999e3cf 1 0 23:00 21/03/2023

Token Acreage Coin có mã ký hiệu là ACR hoạt động trên nền tảng eth. Acreage/ACR thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,198.05 USD (34.78 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 23:00 21/03/2023

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 23,841 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 13,980,620.83 USD (41,607.81 ETH)

arbitrum0xaaa6c1e32c55a7bfa8066a6fae9b42650f262418 1 0 23:00 21/03/2023

Token Ramses có mã ký hiệu là RAM hoạt động trên nền tảng arbitrum. Ramses/RAM thực hiện 1,018 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 477,710.13 USD (268.14 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 23:00 21/03/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,521 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 607,114.71 USD (340.48 ETH)

avalanche0x769bfeb9faacd6eb2746979a8dd0b7e9920ac2a4 1 0 23:00 21/03/2023

Token zJOE có mã ký hiệu là zJoe hoạt động trên nền tảng avalanche. zJoe/zJoe thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,040.43 USD (4,290.96 ETH)

eth0x02de007d412266a2e0fa9287c103474170f06560 1 0 23:00 21/03/2023

Token Exorde có mã ký hiệu là EXD hoạt động trên nền tảng eth. Exorde Network Token/EXD thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,198.15 USD (62.06 ETH)

eth0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed 1 0 23:00 21/03/2023

Token Icosa có mã ký hiệu là ICSA hoạt động trên nền tảng eth. Icosa/ICSA thực hiện 230 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 353,056.42 USD (196.63 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 23:00 21/03/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 406,804.44 USD (226.90 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 23:00 21/03/2023

Token EKTA v2 có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 674 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,533.56 USD (412.34 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 23:00 21/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 208 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,063.49 USD (168.42 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 23:00 21/03/2023

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 924 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 345,383.37 USD (192.12 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 23:00 21/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 494 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 280,456.85 USD (158.09 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 23:00 21/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 307,650.85 USD (174.23 ETH)

eth0x4c6ec08cf3fc987c6c4beb03184d335a2dfc4042 1 0 23:00 21/03/2023

Token Paint có mã ký hiệu là PAINT hoạt động trên nền tảng eth. Paint/PAINT thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,910.61 USD (69.60 ETH)

eth0xd23ac27148af6a2f339bd82d0e3cff380b5093de 1 0 23:00 21/03/2023

Token Siren có mã ký hiệu là SI hoạt động trên nền tảng eth. SIREN/SI thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 490,107.92 USD (276.47 ETH)

eth0x3446dd70b2d52a6bf4a5a192d9b0a161295ab7f9 1 0 23:00 21/03/2023

Token sudoswap có mã ký hiệu là SUDO hoạt động trên nền tảng eth. SUDO GOVERNANCE TOKEN/SUDO thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 735,929.84 USD (410.74 ETH)

eth0x31429d1856ad1377a8a0079410b297e1a9e214c2 1 0 23:00 21/03/2023

Token Angle có mã ký hiệu là ANGLE hoạt động trên nền tảng eth. ANGLE/ANGLE thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,801.93 USD (99.00 ETH)

eth0xf1dc500fde233a4055e25e5bbf516372bc4f6871 1 0 23:00 21/03/2023

Token Saddle DAO có mã ký hiệu là SDL hoạt động trên nền tảng eth. Saddle DAO/SDL thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,214.77 USD (133.66 ETH)

arbitrum0x4dad357726b41bb8932764340ee9108cc5ad33a0 1 0 23:00 21/03/2023

Token NitroShiba có mã ký hiệu là NISHIB hoạt động trên nền tảng arbitrum. NitroShiba/NISHIB thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,160.62 USD (58.68 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 23:00 21/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 442 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 537,369.92 USD (301.11 ETH)

avalanche0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd 1 0 23:00 21/03/2023

Token TraderJoe Token có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng avalanche. JoeToken/JOE thực hiện 12,238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,667,296.73 USD (515,502.47 ETH)

arbitrum0x371c7ec6d8039ff7933a2aa28eb827ffe1f52f07 1 0 23:00 21/03/2023

Token JOE có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng arbitrum. JoeToken/JOE thực hiện 826 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,502.52 USD (87.47 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 23:00 21/03/2023

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,845.21 USD (68.37 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 23:00 21/03/2023

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,413.81 USD (69.13 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 23:00 21/03/2023

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,121.60 USD (57.26 ETH)

polygon0xef938b6da8576a896f6e0321ef80996f4890f9c4 1 0 23:00 21/03/2023

Token decentral.games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng polygon. Decentral Games (PoS)/DG thực hiện 274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,643.08 USD (170,767.05 ETH)

bsc0xea89199344a492853502a7a699cc4230854451b8 1 0 23:00 21/03/2023

Token ONINO có mã ký hiệu là ONI hoạt động trên nền tảng bsc. Onino/ONI thực hiện 187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,690.48 USD (294.76 ETH)

eth0x40803cea2b2a32bda1be61d3604af6a814e70976 1 0 23:00 21/03/2023

Token Spool DAO Token có mã ký hiệu là SPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Spool DAO Token/SPOOL thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,672.35 USD (75.16 ETH)

eth0x799ebfabe77a6e34311eeee9825190b9ece32824 1 0 23:00 21/03/2023

Token Braintrust có mã ký hiệu là BTRST hoạt động trên nền tảng eth. BTRST/BTRST thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 859,910.08 USD (488.53 ETH)

bsc0x6067490d05f3cf2fdffc0e353b1f5fd6e5ccdf70 1 0 23:00 21/03/2023

Token Market Making Pro có mã ký hiệu là MMPRO hoạt động trên nền tảng bsc. MMPRO Token/MMPRO thực hiện 893 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 421,861.66 USD (1,260.81 ETH)

polygon0x23d29d30e35c5e8d321e1dc9a8a61bfd846d4c5c 1 0 23:00 21/03/2023

Token HEXX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng polygon. HEX (PoS)/HEX thực hiện 690 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,337.37 USD (57,901.32 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 23:00 21/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,948.92 USD (73.27 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 23:00 21/03/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 4,722 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 25,061,497.42 USD (14,244.07 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 23:00 21/03/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 549,875.66 USD (304.69 ETH)