Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xdd077974b92368c7d2263d35ea4dff735b0c57fd 1 0 07:30 02/10/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 1 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41.24 USD (0.02 ETH)

eth0x91c64b805c066af7b8f62a15460772febdae2da6 1 0 07:30 02/10/2023

Token BABYFWEN có mã ký hiệu là BABYFWEN hoạt động trên nền tảng eth. BABYFWEN/BABYFWEN thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20.59 USD (0.01 ETH)

eth0x9117485c39e06acacacb4c695c85a08e1ab2cc61 1 0 07:30 02/10/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,058.01 USD (2.35 ETH)

eth0x006aae114cbbe5a41a2892e5b3d997aa01a410c5 1 0 07:10 02/10/2023

Token FWEN có mã ký hiệu là FWEN hoạt động trên nền tảng eth. FWEN/FWEN thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,249.26 USD (1.30 ETH)

eth0xe7ef051c6ea1026a70967e8f04da143c67fa4e1f 1 0 07:00 02/10/2023

Token VetMe có mã ký hiệu là VetMe hoạt động trên nền tảng eth. VetMe/VetMe thực hiện 919 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 591,352.53 USD (352.94 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 1 0 07:00 02/10/2023

Token Renewable Energy có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,716.38 USD (234.71 ETH)

eth0xed328e9c1179a30ddc1e7595e036aed8760c22af 1 0 07:00 02/10/2023

Token Metacade có mã ký hiệu là MCADE hoạt động trên nền tảng eth. Metacade/MCADE thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,852.48 USD (43.94 ETH)

eth0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 1 0 07:00 02/10/2023

Token Bitrock có mã ký hiệu là BITROCK hoạt động trên nền tảng eth. Bitrock/BITROCK thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,780.31 USD (62.46 ETH)

eth0x0e9cc0f7e550bd43bd2af2214563c47699f96479 1 0 07:00 02/10/2023

Token UnleashClub có mã ký hiệu là UNLEASH hoạt động trên nền tảng eth. UnleashClub/UNLEASH thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,658.97 USD (96.98 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 07:00 02/10/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 238,139.14 USD (139.72 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 07:00 02/10/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 4,294 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 523,584.87 USD (2,418.11 ETH)

eth0x4309e88d1d511f3764ee0f154cee98d783b61f09 1 0 07:00 02/10/2023

Token Onchain AI Token có mã ký hiệu là OCAI hoạt động trên nền tảng eth. Onchain AI Token/OCAI thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,614.29 USD (57.76 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 07:00 02/10/2023

Token Degen Zoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 25,283.05 USD (116.85 ETH)

eth0x00813e3421e1367353bfe7615c7f7f133c89df74 1 0 07:00 02/10/2023

Token Splintershards có mã ký hiệu là SPS hoạt động trên nền tảng eth. Splintershards/SPS thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,469.94 USD (41.52 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 07:00 02/10/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 285 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,535.87 USD (307.29 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 07:00 02/10/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,432.34 USD (37.16 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 07:00 02/10/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 460 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 362,133.19 USD (215.29 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 07:00 02/10/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,666.02 USD (54.11 ETH)

eth0xea7b7dc089c9a4a916b5a7a37617f59fd54e37e4 1 0 07:00 02/10/2023

Token HyperCycle Token có mã ký hiệu là HyPC hoạt động trên nền tảng eth. HyperCycle Token/HyPC thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,809.16 USD (160.82 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 07:00 02/10/2023

Token Tyrion finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,892.64 USD (39.30 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 07:00 02/10/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,842.34 USD (72.98 ETH)

bsc0x7881cd2b5724431372f57c50e91611352557a606 1 0 07:00 02/10/2023

Token HyperCycle Token có mã ký hiệu là HyPC hoạt động trên nền tảng bsc. HyperCycle Token/HyPC thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,934.48 USD (1,172.93 ETH)

optimism0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b 1 0 07:00 02/10/2023

Token Kwenta có mã ký hiệu là KWENTA hoạt động trên nền tảng optimism. Kwenta/KWENTA thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,792.42 USD (46.78 ETH)

bsc0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f 1 0 07:00 02/10/2023

Token Splintershards có mã ký hiệu là SPS hoạt động trên nền tảng bsc. Splintershards/SPS thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,537.30 USD (436.87 ETH)

eth0x370a366f402e2e41cdbbe54ecec12aae0cce1955 1 0 07:00 02/10/2023

Token Toad Killer có mã ký hiệu là TOAD hoạt động trên nền tảng eth. TOAD KILLER/TOAD thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,062.44 USD (70.47 ETH)

eth0x12970e6868f88f6557b76120662c1b3e50a646bf 1 0 07:00 02/10/2023

Token Milady Meme Coin có mã ký hiệu là LADYS hoạt động trên nền tảng eth. Milady/LADYS thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,525.94 USD (47.44 ETH)

avalanche0xfcde4a87b8b6fa58326bb462882f1778158b02f1 1 0 07:00 02/10/2023

Token WXT Token có mã ký hiệu là WXT hoạt động trên nền tảng avalanche. Wirex Token/WXT thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,005.96 USD (8,651.58 ETH)

eth0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 1 0 07:00 02/10/2023

Token Maker có mã ký hiệu là MKR hoạt động trên nền tảng eth. Token MKR/MKR thực hiện 1,487 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,370,185.21 USD (4,331.17 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 07:00 02/10/2023

Token BookieBot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,637.78 USD (34.26 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 07:00 02/10/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,506.24 USD (35.99 ETH)

eth0x996ca7e71c37d70132889e29d17d2e44427a03dc 1 0 07:00 02/10/2023

Token Perpbot có mã ký hiệu là PB hoạt động trên nền tảng eth. Perpbot/PB thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,496.31 USD (37.25 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 07:00 02/10/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 905 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 573,623.48 USD (2,650.32 ETH)

arbitrum0xf97f4df75117a78c1a5a0dbb814af92458539fb4 1 0 07:00 02/10/2023

Token Chainlink có mã ký hiệu là LINK hoạt động trên nền tảng arbitrum. ChainLink Token/LINK thực hiện 1,221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 822,422.20 USD (485.39 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 07:00 02/10/2023

Token On Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,494.35 USD (81.35 ETH)

bsc0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 1 0 07:00 02/10/2023

Token Thena có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng bsc. THENA/THE thực hiện 610 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,100.65 USD (277.85 ETH)

avalanche0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3 1 0 07:00 02/10/2023

Token Chainlink Token có mã ký hiệu là LINK.e hoạt động trên nền tảng avalanche. Chainlink Token/LINK.e thực hiện 407 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,662.47 USD (7,998.46 ETH)

eth0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca 1 0 07:00 02/10/2023

Token ChainLink Token có mã ký hiệu là LINK hoạt động trên nền tảng eth. ChainLink Token/LINK thực hiện 954 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,389,892.48 USD (3,195.84 ETH)

polygon0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39 1 0 07:00 02/10/2023

Token ChainLink Token có mã ký hiệu là LINK hoạt động trên nền tảng polygon. ChainLink Token/LINK thực hiện 6,970 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,878,917.78 USD (3,390,194.43 ETH)

bsc0x5c65badf7f97345b7b92776b22255c973234efe7 1 0 07:00 02/10/2023

Token Local Traders có mã ký hiệu là LCT hoạt động trên nền tảng bsc. Local Traders/LCT thực hiện 468 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,504.35 USD (783.32 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 07:00 02/10/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 346 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 671,925.89 USD (400.07 ETH)