Công văn số 2497 ubnd-ktn ngày 07 6 2023 năm 2024

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: [email protected]

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 108/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, NC, KGVX, Web; - Lưu: VT, HKSTT

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2497/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

01

Thủ tục xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức cán bộ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; UBND tỉnh.

1

Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN VŨ THƯ VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN: VŨ THƯ, ĐÔNG HƯNG, QUỲNH PHỤ, HƯNG HÀ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Quỳnh Phụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 29/11/2021, của huyện Đông Hưng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, của huyện Hưng Hà được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2022, của huyện Vũ Thư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 17/02/2022;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vũ Thư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/5/2023, của huyện Quỳnh Phụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 06/6/2023, của huyện Đông Hưng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 16/6/2023, của huyện Hưng Hà được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 29/6/2023;

Căn cứ Văn bản số 9039/BTNMT-QHPTTTĐ ngày 24/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phúc đáp Công văn số 2610/UBND-NNTNMT ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ tại Tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 26/10/2023, của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 27/10/2023, của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà tại Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 27/10/2023, của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư tại Tờ trình số 247/TTr-UBND và Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 31/10/2023, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 608/TTr-STNMT ngày 09/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư (Chi tiết dự án theo Phụ lục 1,2 kèm theo).

Điều 2. Bổ sung Dự án Đường dây 500 kV nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà (Chi tiết dự án theo Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà có trách nhiệm:

1. Công bố công khai việc Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư và bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử của tỉnh; - Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỀ QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN VŨ THƯ (Kèm theo Quyết định số: 2497/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Ghi chú

I

Đất công trình năng lượng

DNL

3,67

1

Dự án đường dây 500kV nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối

DNL

3,67

Tự Tân, Minh Khai, Tam Quang, Song Lãng, Minh Lãng

Trong đó có 0,7 ha trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC DỰ ÁN CẮT GIẢM TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN VŨ THƯ (Kèm theo Quyết định số: 2497/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Mã loại đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích cắt giảm

Địa điểm (xã, phường)

Ghi chú

I

Đất công trình năng lượng

DNL

3,50

2,97

1

Dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải khu vực huyện Vũ Thư

DNL

3,00

2,53

Minh Quang, Minh Khai, Tam Quang, Song An, Tự Tân

2

Quy hoạch công trình năng lượng

DNL

0,5

0,44

Hòa Bình

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN: VŨ THƯ, ĐÔNG HƯNG, QUỲNH PHỤ, HƯNG HÀ (Kèm theo Quyết định số: 2497/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Mã loại đất

Diện tích kế hoạch (ha)

DT hiện trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm (xã, phường)

Huyện

Vị trí trên tờ bản đồ

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

LUA

OTC

Khác

Số thửa

Số tờ

I

Đất công trình năng lượng

DNL

12,24

12,24

9,83

0,00

2,41

1

Dự án đường dây 500kV nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối

DNL

3,67

3,67

2,69

0,98

Tự Tân, Minh Khai, Tam Quang, Song Lãng, Minh Lãng

Vũ Thư

1,79

1,79

1,65

0,14

Hồng Giang, Liên Hoa, Hồng Bạch, Thăng Long, Hồng Việt, Minh Tân

Đông Hưng

3,13

3,13

2,76

0,37

Châu Sơn, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê, Quỳnh Hoàng

Quỳnh Phụ

3,65

3,65

2,73

0,92

Hồng Lĩnh, Hòa Bình, Chi Lăng, Tây Đô, Đông Đô, Văn Cẩm, Duyên Hải, Bắc Sơn

Hưng Hà

Quyết định 2497/QĐ-UBND điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vũ Thư và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất ngày 13/11/2023 của các huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà do tỉnh Thái Bình ban hành