Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chương Sự điện li là chương mở đầu của chương trình Hoá học lớp 11, vì vậy việc ôn tập và đánh giá năng lực thông qua Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án là vô cùng cần thiết, nó vừa rèn luyện kĩ năng, vừa củng cố kiến thức đã học. Chương Sự điện li cung cấp lý thuyết chủ đạo, xuyên suốt cho học kì 1 lớp 11 và là nền tảng cho năm học lớp 12.

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án chi tiết bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận để các em dễ dàng tham khảo.

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án trang 1

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án trang 2

II. Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 : PHẦN ĐÁP ÁN

Dưới đây là lời giải chi tiết cho Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dung dịch có tính axit càng mạnh thì pH càng nhỏ (pH < 7), tính bazơ càng mạnh thì pH càng lớn (pH > 7).

NaOH: bazơ mạnh

NH3: bazơ yếu

NaCl: muối (pH=7)

H2SO4: axit mạnh

Sắp xếp theo pH tăng dần: H2SO4 < NaCl < NH3 < NaOH

Chọn C.

Câu 2: Phương trình ion thu gọn:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chọn D.

* Lưu ý: - Các chất phân li hoàn toàn ra ion: axit mạnh, bazơ mạnh, hầu hết muối tan.

- Các chất ghi dưới dạng phân tử: chất điện li yếu, kết tủa, khí.

Câu 3: Định luật bảo toàn điện tích:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Vậy biểu thức đúng là: 3a + 2b = c +2d

Chọn C.

Câu 4:

  1. FeCl3, H2SO4 điện li mạnh; CaCO3 là kết tủa
  1. Na2SO4, CH3COONa điện li mạnh; Fe(OH)3 là kết tủa
  1. HCl, CH3COONH4, NaCl điện li mạnh
  1. NaOH, Fe2(SO4)3 điện li mạnh; CH3COOH điện li yếu

Chọn C.

Lưu ý: Các chất điện li mạnh là các axit mạnh, bazơ mạnh, hầu hết các muối tan.

Câu 5: Dung dịch bazơ sẽ làm cho phenolphtalein hoá hồng.

Chọn A.

Câu 6: Theo thuyết A-re-ni-ut chất lưỡng tính là chất khi tan trong nước vừa phân li ra ion H+ vừa phân li ra ion OH-.

  1. Fe(OH)2 là chất kết tủa nên không phân li.

B, C đều là bazơ mạnh.

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chọn D.

Câu 7:

H2S, HClO là chất điện li yếu, phân li không hoàn toàn nên sử dụng mũi tên 2 chiều.

KOH, NaCl là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn thành ion, sử dụng mũi tên một chiều.

Chọn B.

Câu 8:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chọn C.

Câu 9: pOH = -log[OH-]= -log(0,0001) = 4 → pH = 14-4=10

Chọn A.

Câu 10: PTHH:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chọn A.

Câu 11: HF là axit yếu nên là chất điện li yếu.

Chọn C.

Câu 12: NaCl khan ở trạng thái rắn nên không dẫn được điện.

Chọn D.

Câu 13: Muối axit là muối mà hiđro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra ion H+.

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Vậy NaHCO3 là muối axit.

Chọn D.

Câu 14: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch là sản phẩm phải có kết tủa, hoặc chất khí hoặc chất điện li yếu.

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chọn C.

Câu 15: Ca(OH)2 là bazơ mạnh, NaHCO3, Al2(SO4)3 là muối tan, nên đều là chất điện li mạnh nên khi viết phương trình điện li sử dụng mũi tên một chiều.

H3PO4 là axit yếu, là chất điện li yếu nên khi viết phương trình điện li sử dụng mũi tên hai chiều.

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Chọn C.

Câu 16: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu.

Chọn A.

Câu 17:

pH < 7 môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.

pH = 7 môi trường tủng tính, không đổi màu quỳ tím.

pH > 7 môi trường bazơ, làm quỳ tím hoá xanh.

pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh, vì vậy pH tăng, tính axit giảm.

Chọn B.

Câu 18: Các ion cùng tồn tại trong một dung dịch, nghĩa là giữa chúng không xảy ra phản ứng nào.

Các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch, nghĩa là giữa chúng có xảy ra phản ứng tạo thành kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu.

Xét câu c,

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Các câu a, b, d các ion này kết hợp với nhau đều tạo thành muối tan nên vẫn tồn tại trong cùng một dung dịch.

Chọn C.

Câu 19: H+ + OH- → H2O

Phản ứng này xảy ra bởi vì H2O là chất điện li yếu.

Chọn B.

Lưu ý: Xem lại điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.

Câu 20: [OH-]=2.10-3 => pOH = - log(2.10-3) = 2,7.

\=> pH = 14-2,7 = 11,3

pH > 7 là môi trường kiềm.

Chọn D.

2. TỰ LUẬN

Câu 1:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Câu 2:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Câu 3:

Bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 năm 2024

Với những câu hỏi và lời giải chi tiết của Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hoá 11 Chương 1 Có Đáp Án trên đây, các em vừa có thể làm bài kiểm tra vừa có thể ôn tập lại nội dung kiến thức đã học của chương Sự điện li. Từ đó, nắm vững lí thuyết và vận dụng vào bài tập, phục vụ cho các bài kiểm tra trên lớp. Chúc các em hoàn thành bài tốt!